Chinese Program Faculty

FULL-TIME FACULTY

Name Telephone Email
   

 

PART-TIME FACULTY

Name Telephone Email
Wu, Xiaowen (Not teaching Summer 2024) (310) 660-3593 xwu@elcamino.edu
Zhao, Hailiang (Not teaching Summer 2024) (310) 660-3593 hzhao@elcamino.edu